Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica dužni su da prodaju i izdaju vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku iz člana 74 stav 2 ovog zakona. Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međunarodnom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag. Zabranjeno je prevozniku da obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore sa istim autobusom istovremeno na osnovu dvije ili više dozvola. Međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore, prevoznik mora obavljati na osnovu dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika koju izdaje Ministarstvo. Saglasnost iz stava 3 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza putnika. Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međugradskom linijskom prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da obavlja na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave dužni su da vode evidenciju o izdatim licencama i izvodima licenci. Domaći prevoznik dužan je da vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz stava 3 ovog člana. Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D i D+E, koji imaju navršenih 24 godine života, vozačku dozvolu kategorije D i D+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D1 i D1+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije D1 i D1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti. Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C1 i C1+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C1 i C1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Potvrda iz stava 2 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljanje prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju, osim ako je to dozvoljeno međunarodnim ugovorom. Ukoliko je međunarodnim ugovorom predviđena razmjena dozvola za vanlinijski prevoz putnika, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom druge države, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola za jednu godinu. Dozvola iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza. Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Ministarstvo posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište. Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom.

Ministarstvo izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana. Prevoznik je dužan da u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika, Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog međugradskog prevoza. Izuzetno od stava 2 ovog člana, turistička agencija i autobuska stanica mogu prodavati veći broj voznih karata od alotmana sjedišta, koji je utvrđen ugovorom uz saglasnost prevoznika. Prevoznik je dužan najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje. Zabranjeno je prevozniku da obavlja međugradski linijski prevoz putnika sa istim autobusom istovremeno na osnovu dva ili više redova vožnje.

px’/>

https://taxi-travel.me/

Trabalhe Conosco