Homologaciju tipa vozila odnosno homologaciju pojedinačnog vozila vrši pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora i koje dobije ovlašćenje od organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti. Program redovnog osposobljavanja i periodičnog stručnog usavršavanja, sastav komisije iz stava 3 ovog člana, kao i način ocjenjivanja ovlašćenih ispitivača propisuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Program seminara stručnog usavršavanja za predavače teorijske nastave, instruktore vožnje i članove ispitnih komisija bliže taxi sluzbe podgorica propisuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Osposobljavanje kandidata za vozače, obavlja se u auto školi koja ima licencu za rad koju izdaje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. U zoni škole nadležni organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja naložiće upravljaču puta primjenu posebnih tehničkih sredstava za zaštitu bezbjednosti djece. Vozači koji su do stupanja na snagu ovog zakona obavljali prevoz putnika i tereta i kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje dužni su da završe skraćenu početnu obuku u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, radi sticanja licence profesionalnog vozača.

px’/>

https://taxi-travel.me/

Trabalhe Conosco