Vozač vozila iz stava 1 ovog člana, kad učestvuje u saobraćaju, dužan je da kod sebe ima važeću saobraćajnu dozvolu i važeći ugovor o obaveznom osiguranju – polisu i da je pokaže na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika. Za registrovano vozilo vlasniku, odnosno korisniku lizinga vozila Ministarstvo izdaje saobraćajnu dozvolu i registarske tablice za vozila iz člana 274 stav 1 tačka 1 ovog zakona. Izuzetno od stava 1 ovog člana, laka prikolica se može registrovati ako postoji dokaz o vlasništvu kad se prvi put registruje ili prilikom promjene vlasništva, kao i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, osim za novoproizvedene lake prikolice koje se prvi put uključuju u saobraćaj pet godina od dana prve registracije. U slučaju iz stava 2 ovog člana naknadu za kontrolni tehnički pregled vozila plaća organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled. Stanica za tehnički pregled vozila nakon izvršenog redovnog godišnjeg tehničkog pregleda, na kome je konstatovano da je vozilo tehnički ispravno, podnosiocu zahtjeva predaje zapisnik iz člana 258 stav 2 ovog zakona i izdaje potvrdu koja se sačinjava na osnovu tog zapisnika. Licu iz stava 2 ovog člana koje u vrijeme izdavanja licence za instruktora vožnje ima više od 62 godine života licenca za instruktora vožnje izdaje se sa rokom važenja do navršenih 67 godina života.

Izuzetno, u slučaju vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda vozila, na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika ili inspektora za drumski saobraćaj, privredno društvo dužno je da radi i van radnog vremena propisanog stavom 1 ovog člana. Pregled uređaja i opreme iz stava 3 ovog člana obavlja pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 247 ovog zakona. Utiskivanje oznaka vozila u slučajevima iz stava 1 ovog člana vrši pravno lice iz člana 247 stav 4 ovog zakona. Pravno lice iz stava 1 ovog clana dužno je da podatke o izdatim identifikacionim karticama dostavi organu državne uprave nadležnom za poslove saobraćaja, u roku od osam dana od dana izdavanja identifikacione kartice. Saglasnost da se ne sprovodi homologacija za vozilo iz stava 4 tačka 2 ovog člana, u slučaju kad je vozilo donirano organizacijama koje se bave humanitarnim radom, može se dati samo organizaciji koja je registrovana najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti.

Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. Lica, udruženja i ustanove iz st. 3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim licima. Lica sa invaliditetom uživaju posebnu zaštitu u saobraćaju, u skladu sa ovim zakonom. Saobraćaj podrazumijeva kretanje vozila i lica na putevima, čije se bezbjedno i nesmetano odvijanje obezbjeđuje u skladu sa ovim zakonom. Postupci koji su započeti do roka iz stava 1 ovog člana okončaće se pred Organom uprave. Postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Vozač vozila koji se kreće površinom koja nije namijenjena za saobraćaj te vrste vozila, ako je ovim zakonom to dozvoljeno, obavezan je da upravlja vozilom sa posebnom pažnjom. Vozač iz stava 2 ovog člana dužan je da propusti sva vozila i pješake koji se kreću saobraćajnom površinom na koju se uključuje. Lica koja su obavljala poslove odgovornog lica za prevoz putnika i tereta dužna su da završe skraćeno stručno osposobljavanje za drumski saobraćaj u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

px’/>

https://taxi-travel.me/

Trabalhe Conosco